กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้105คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้776คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82786คน

สำนักปลัด

จ่าสิบเอกภักดี ตระกูลสุนทร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 089-220-7456

- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวมณฑา กุลพาที
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 066-134-4539

นางมิรันตี ศุภผล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 089-922-6833

นางสาวเจษฎาพร กิจเจตนี
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 094-485-5391

นางสาวศุภกร มิตรอบ
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 094-454-7899

นางสาวนพรัตน์ จิตระบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 082-237-7158

นางสาวนฤมล เยี่ยมญาติ
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 095-172-6698

พันจ่าเอกสมบัติ ทองระย้า
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 089-484-1583

นางสาวประวีณา เศรษฐีสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(สำนักปลัด)
โทร : 091-776-7842

นายวิทยา ทรงโภค
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-340-8093

นางบุญสม ธนะสันต์
คนงานทั่วไป(หญิง)
โทร : 083-699-7965

นางวัลลภา มาตรปัญญา
แม่บ้าน
โทร : 081-294-0397

นายอู๊ด ยิ่งยง
คนงานทั่วไป(ชาย)
โทร : 091-014-2964

นายอิทธิพล บริรักษ์
คนงานทั่วไป(ชาย)
โทร : 065-264-8346

- ว่าง -
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชูตินันท์ ชัยศรี
ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
โทร : 086-127-0171

นางอาภรณ์ เมฆฉาย
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างเหมา)
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com