กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้460คน
ผู้ชมเมื่อวาน1668คน
ผู้ชมเดือนนี้32185คน
ผู้ชมเดือนก่อน45771คน
ผู้ชมทั้งสิ้น324568คน

ประชากร
3. ประชากร

               3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวน
หลังคาเรือน
ชื่อกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ชาย หญิง รวม
1 บ้านหลวง 421 479 900 252 ผู้ใหญ่อรัณยา กิจฉัย
2 บ้านหลวง 335 339 674 178 ผู้ใหญ่สมศักกดิ์ ฤทธิศร
3 บ้านหน้าวัดมารวิชัย ๘๕ ๑๐๒ ๑๘๗ ๓๐ ผู้ใหญ่ไพสิฐ พลายแก้ว
4 บ้านสาคลี 129 103 232 72 ผู้ใหญ่ประทุม พรหมรักษา
5 บ้านใหม่ ๑๐๑ 8๑ 1๘๒ 45 -
6 บ้านโคกจุฬา 343 362 705 209 กำนันเทิดศักดิ์ กรุดเนียม
รวม 1,๔๑๔ 1,4๖๖ 2,8๘๐ 78๖  
 
(ที่มา : ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของอำเภอเสนา)
 

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากรเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ประชากร ชาย หญิง
จำนวนประชากรเด็ก (อายุ 0 - 14 ปี) 223 226
จำนวนประชากรผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี ขึ้นไป) 19๖ 2๖2
จำนวนผู้พิการ 6๒ 51
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com