กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้884คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1063คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103340คน

- การสรรหาและคัดเลือก
ประกาศ ก.อบต.พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.89 MB
ประกาศ ก.จ. ก.ท.และ อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน และการเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 358.16 KB
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.87 KB
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com