กำลังออนไลน์29คน
ผู้ชมวันนี้64คน
ผู้ชมเมื่อวาน716คน
ผู้ชมเดือนนี้13994คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น182037คน

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
                  
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงทั้งจากสภาพภายนอกและสภาพภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง โดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT ประกอบกับการระดมความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ โดยคำนึงถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง จึงกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาดังนี้
 
" บ้านหลวงอยู่อย่างพอเพียง
หลีกเลี่ยงอบายมุข
ยึดหลักธรรมาภิบาล
สืบสานประเพณีไทย "
 
 
 
 พันธกิจ

1. สร้างชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของชุมชน
3. สนับสนุนระบบการศึกษาและการเรียนรู้
4. สนับสนุนให้มีการสร้างรายได้ ลดรายจ่าย
5. สนับสนุนระบบสาธารณสุข สร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
7. บริหารงานโดยยึดหลักธรรมภิบาล ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com