กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้848คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1027คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103304คน

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
๗.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
               ๗.1  การนับถือศาสนา
               ประชาชนในตำบลบ้านหลวง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 90 % และศาสนาอิสลาม ร้อย 10 % โดยมี วัด ศาสนสถานใกล้เคียง คือ วัดมารวิชัย และวัดสามกอ  
 
                                      7.2  ประเพณีและงานประจำปี
                             -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                       ประมาณเดือน    มกราคม
                             -  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน                  ประมาณเดือน    พฤษภาคม
                             -  ประเพณีวันสงกรานต์                      ประมาณเดือน    เมษายน
                             -  ประเพณีลอยกระทง                        ประมาณเดือน    พฤศจิกายน
                             -  ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา     ประมาณเดือน  กรกฎาคม - ตุลาคม 
 
               7.๓  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น
 
                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นที่ได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  เพลงเรือ เพลงฉ่อย และเพลงพื้นบ้านทางภาคกลาง
 
                      ภาษาถิ่น  ภาษาถิ่นภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
               7.๔  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
                       ประชาชนในตำบลบ้านหลวง ไม่มีสินค้าพื้นเมือง และของฝาก แต่มีชาวบ้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คือ กล้วยเบรกแตก และสินค้าผลไม้ตามฤดูกาล
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com