กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้34คน
ผู้ชมเมื่อวาน716คน
ผู้ชมเดือนนี้13964คน
ผู้ชมเดือนก่อน3666คน
ผู้ชมทั้งสิ้น182007คน

กองคลัง

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวงษ์ราช
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 063-887-7876

- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ

- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางกฤษณา ธีระวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 089-2170138

นางบุบผา เกตุรูป
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-621-8020

นางสาวสมใจ สุดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวอรยา วงค์ราตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 094-662-2108

นางสาวเจษฎาพร กิจเจตนี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างเหมา
โทร : 094-485-5391
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com