กำลังออนไลน์28คน
ผู้ชมวันนี้474คน
ผู้ชมเมื่อวาน1668คน
ผู้ชมเดือนนี้32199คน
ผู้ชมเดือนก่อน45771คน
ผู้ชมทั้งสิ้น324582คน

ระบบบริการพื้นฐาน
5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                   ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             จำนวน  19      สาย
                   ถนนดินลงลูกรัง                     จำนวน  11      สาย
                   สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก          จำนวน    6      แห่ง
                   สะพานไม้                            จำนวน    2      แห่ง
                            
 
 
 
 
คลองสาธารณะ/ลำราง                    จำนวน    15    สาย
1. คลองขนมจีน
2. คลองลาว
3. คลองสาคลี
4. ลำรางอ้ายม้า
5. ลำรางเล็ก
6. ลำรางเจ้าแปด
7. ลำรางยายจีบ
8. ลำรางตาวาน
9. ลำรางยายแข หมู่ที่ 1
10. ลำรางตาชัย
11. ลำรางปากสามกว้าง
12. ลำรางหนองเสือ
13. ลำรางเงินผลัน
14. ลำรางยายแข หมู่ที่ 6
15. ลำรางกำนันพงษ์
 
5.2 การไฟฟ้า 
                     ระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตำบลบ้านหลวง จำนวน 271 ดวง
        หมู่ที่ 1   มีจำนวน       66     จุด
        หมู่ที่ 2   มีจำนวน       53     จุด
        หมู่ที่ 3   มีจำนวน       23     จุด
        หมู่ที่ 4   มีจำนวน       16     จุด
        หมู่ที่ 5   มีจำนวน       59     จุด
        หมู่ที่ 6   มีจำนวน       54     จุด
5.3 การประปา 
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 2 มีจำนวน 1 แห่ง (ประปาภูมิภาค)
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 3 มีจำนวน 1 แห่ง
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 มีจำนวน 1 แห่ง
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 4 มีจำนวน 1 แห่ง (ประปาภูมิภาค)
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 5 มีจำนวน 1 แห่ง
                             - ระบบเก็บน้ำระบบประปา หมู่ที่ 6 มีจำนวน 1 แห่ง
 
                5.4 โทรศัพท์ 
              ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีเครือข่ายการติดต่อสื่อสารทุกระบบ
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
              พื้นที่ใกล้เคียงที่ทำการไปรษณีย์เสนา
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com