กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้469คน
ผู้ชมเมื่อวาน1668คน
ผู้ชมเดือนนี้32194คน
ผู้ชมเดือนก่อน45771คน
ผู้ชมทั้งสิ้น324577คน

สภาพทางสังคม
4. สภาพทางสังคม

               4.1 การศึกษา
                   1. โรงเรียนจรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)                   จำนวน 1 แห่ง
                   2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหลวง                        จำนวน 1 แห่ง
                   3. โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา                                  จำนวน 1 แห่ง
                   4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา     จำนวน 1 แห่ง
 
                          (ที่มา : สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง)
 
 
 
 4.2 สาธารณสุข
                   -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  จำนวน      1    แห่ง    
                   -  อัตราการมีห้องสุขาใช้น้ำราดทุกหลังคาเรือน หรือร้อยละ 100 %
                   -  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีทั้งหมด 4๘ คน
                      เพื่อดูแลด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานในตำบลบ้านหลวง
                              หมู่ที่ 1  มีจำนวน          1๓      คน
                             หมู่ที่ 2  มีจำนวน          11      คน
                             หมู่ที่ 3  มีจำนวน          4       คน
                             หมู่ที่ 4  มีจำนวน          ๕       คน
                             หมู่ที่ 5  มีจำนวน          5       คน
                             หมู่ที่ 6  มีจำนวน          10      คน        

4.3 อาชญากรรม
-  กล้อง CCTV หมู่ที่ 1 - 6                          จำนวน     10   จุด
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัย
อย่างถูกวิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีสถานีตำรวจตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านหลวงแต่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรมารวิชัย และได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานยาเสพติด ประจำตำบล หมู่ที่ 1 – 6

4.4 ยาเสพติด
-  กล้อง CCTV หมู่ที่ 1 - 6                          จำนวน     ๕   จุด
-  โครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด (ปักกลด) ร่วมสถานีตำรวจภูธรมารวิชัย
   และฝ่ายปกครอง อำเภอเสนา

4.5 การสังคมสงเคราะห์
       จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ทั้งหมด ที่ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพแล้ว
        1) ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ          จำนวน ๔77    คน
        2) ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ           จำนวน 1๑๓    คน
        3) ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ       จำนวน    5      คน
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com