กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้888คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1067คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103344คน

ระบบเศรษฐกิจ
6.ระบบเศรษฐกิจ
 
                         6.1 การเกษตร
                     พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรมการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ปลูกข้าว รองลงมา  คือ ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งไม่สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนผลไม้ ตามลำดับ
 
               6.2 การประมง
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีการประมง  เป็นการจับปลาตามธรรมชาติในบริโภคในครัวเรือนตามฤดูกาลเท่านั้น
              
               6.3 การปศุสัตว์
                     การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลัก และอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  แพะ แกะ โค  เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน
               6.4 การบริการ
                     ชุมชน OTOP นวัตวิถี  หมู่ที่ 6             จำนวน  1 แห่ง
               
               6.5 การท่องเที่ยว
                     ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1  สำหรับการศึกษาดูงานเพื่อเป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้านการใช้ชีวิตในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 
                         6.6 อุตสาหกรรม
                     ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
 
                         6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
 
                      ธนาคาร                           -         แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน            -    แห่ง
                      บริษัท                             -         แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -     แห่ง
                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด                 -         แห่ง     ตลาดสด                       -     แห่ง
                      ร้านค้าต่าง ๆ                      5        แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                     -     แห่ง
                      ซุปเปอร์มาเก็ต                    -         แห่ง     อู่ซ่อมรถ                       1    แห่ง
 
                               องค์กร/กลุ่มอาชีพ
                      ในตำบลบ้านหลวง ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า เพาะเห็ด เย็บผ้า และกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เช่น กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เช่น กล้วยฉาบ และสินค้าตามฤดูกาล
               6.8 แรงงาน
                     ประชากรส่วนใหญ่ ทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ  เพราะในพื้นที่ตำบลบ้านหลวง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  และทำการเกษตร ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com