กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้177คน
ผู้ชมเมื่อวาน162คน
ผู้ชมเดือนนี้848คน
ผู้ชมเดือนก่อน3081คน
ผู้ชมทั้งสิ้น82858คน

ด้านการเมือง/การปกครอง
2. ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง
        องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 7.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  4,662 ไร่  2 งาน มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่น ๆ ดังนี้
  • ทิศเหนือ             ติดต่อกับตำบลสามกอ
  • ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลบางนมโค
  • ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลสามตุ่ม
  • ทิศตะวันตก         ติดต่อกับตำบลมารวิชัย


2.2 การเลือกตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และแบ่งเขตการเลือกตั้ง 4 เขตตามหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านสามารถเลือกสมาชิกสภาได้หมู่ละ 2 คน เพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ 1 คน โดยคณะผู้บริหาร กำหนดไว้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน


คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
คณะผู้บริหาร ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม
นายก อบต. - 1   1
รองนายก อบต. - 1 1 2
เลขานุการนายก อบต. -   1 1
รวม - 2 2 4

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
   สมาชิกสภาฯ    ปริญญาโท    ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวม
ประธานสภาฯ - - 1 1
รองประธานสภาฯ - - 1 1
สมาชิกสภาฯ - 10
เลขานุการสภาฯ 1 - - 1
รวม 1 - 12 13

 
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com