กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้912คน
ผู้ชมเมื่อวาน83คน
ผู้ชมเดือนนี้1091คน
ผู้ชมเดือนก่อน6383คน
ผู้ชมทั้งสิ้น103368คน

ด้านกายภาพ
1. ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ยกฐานะจากสภาตำบลบ้านหลวง และจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเป็นราชการส่วนท้องถิ่น และมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พุทธศักราช ๒๕๓๗ มีพื้นที่ประมาณ 9.70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,062 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ : หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13110 โทรศัพท์  035 - 750 - 834 - 5  โทรสาร 035 - 750 - 834 และมีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น  6 หมู่บ้าน ได้แก่
            
  • หมู่ที่ 1 บ้านหลวง
  • หมู่ที่ 2 บ้านหลวง
  • หมู่ที่ 3 บ้านหน้าวัดมารวิชัย
  • หมู่ที่ 4 บ้านสาคลี
  • หมู่ที่ 5 บ้านใหม่
  • หมู่ที่ 6 บ้านโคกจุฬา

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง


1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่ม น้ำท่วมถึงมีลำคลองไหลผ่าน 4 สาย ได้แก่ คลองขนมจีน คลองสาคลี คลองลาว และคลองชลประทานเจ้าเจ็ดบางยี่หน มีคูคลองเล็ก ๆ อีกจำนวนมาก เหมาะแก่การทำการเกษตร

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ส่วนใหญ่เกิดภัยจากอุทกภัย โดยมีปัจจัยเสี่ยงมาจากเป็นที่ลุ่ม น้ำท่วมขัง โดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านหลวง ที่เกิดภัยขึ้นบ่อยครั้ง และจากสถานการณ์สาธารณภัยดังกล่าว มักจะมีผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงขั้นรุนแรงเสียชีวิตสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป แบ่งเป็น 3 ฤดู
  • ฤดูร้อน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนพฤษภาคม
  • ฤดูฝน       ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมิถุนายน  -  เดือนกันยายน
  • ฤดูหนาว    ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนพฤษภาคม

1.4 ลักษณะของดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง ดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวจัด สภาพดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกรดจัดมี pH ประมาณ 6 - 4 ซึ่งลักษณะของดินภายในตำบลบ้านหลวง แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มดินนาดี มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 30 กลุ่มดินนาที่มีสภาพเป็นกรดจัด มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากลักษณะดินเป็นดินเหนียวทำให้การระบายน้ำไม่ดี
 


ที่อยู่สำนักงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ :  035-750834 / 035-750835
โทรสาร : 035-750835
อีเมล์ : tbbanluang@gmail.com